Reglement van inwendige orde

 • Home
 • Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde

Iedere persoon, begaan met het basketbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in zaal Forum, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 15.

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Forum tijdens wedstrijden georganiseerd door Okapi Aalst (hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot de zaal moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in de zaal te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot de zaal. Iedere persoon, die zich in de zaal bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in de zaal.

4. De toegang tot de zaal is echter verboden of geweigerd aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,.…;
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot de zaal worden ontzegd

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de zaal weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit de zaal doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen de zaal wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in de zaal het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.
De toegang tot de zaal wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

6. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van de zaal alsook de aanwezige personen in de zaal verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, eetwaren, drugs of opwekkende middelen, e.a.
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, …
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
 • megafoons en alle elektronische versterkte toestellen
 • meer dan 1 trommel per fanbase (één per spelend team)
 • confetti, slingers,…

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in de zaal.

7. Binnen de zaal is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

 • om zonder toestemming van de organisator beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet commercieel gebruik in de privé sfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen van de contracten die de organisator of de EuroMillions Basketbal Leaugue met haar commerciële en/of mediapartners gemaakt hebben. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder de toelating van de portrethouder (speler,club,liga …).
 • om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator matchdata , scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins (bijvoorbeeld om live betting of rechtstreeks gokken aan te bieden of te faciliteren) behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk.
 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van de zaal overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, …
 • de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van de zaal
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
 • te roken
 • te wildplassen
 • spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator.
  bovendien mogen deze niet;
  –  voor de reclameborden worden gehangen,
  – het zicht op het speelveld belemmeren
  – de evacuatiewegen belemmeren
  – herkenbaarheid belemmeren.

8. In de zaal zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

9. In de zaal zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit de zaal worden verwijderd.

10. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in de zaal op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • de zaal geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

11. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator is in de zaal volledig op eigen risico. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

12. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in de zaal kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het Forum.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 en al zijn wijzigingen en aanpassingen, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan de zaal kan strafrechtelijk vervolgd worden.

14. Algemeen

 • Er geldt een rookverbod – incl. E-sigaretten – in zaal Forum.
 • Het is verboden om drank, voedsel, papieren snippers en papier op rol het stadion binnen te brengen. Uitzonderingen kunnen enkel na overleg en toelating van de organisator.
 • Eten en drank zijn toegelaten in de tribunes, uitgezonderd geserveerd in glas of breekbare materialen (bv aardewerk) waaraan men zich kan verwonden.
 • Het gooien van papier op rol, papiersnippers, confetti en dergelijke is enkel toegelaten na voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas.
 • Megafoon of elektronische versterkte toestellen zijn NIET toegelaten.
 • Vlaggen op stok zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
  – Een vlag gedragen door één of twee stokken mag maximum de afmeting hebben van 150 cm op 150 cm en mag enkel het logo en/of de clubkleuren en/of de officiële naam van een van de spelende clubs dragen.
  – De stok moet hol, plooibaar tot 90 graden en uit één stuk zijn en niet kunnen versplinteren bij plooien. De lengte van de stok moet liggen tussen 150 cm en 200 cm.
  – Vlaggen/banners met een grotere afmeting mogen de zaal binnen, mits voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke en mits het voorleggen van de nodige attesten.
  – De vlag mag niet van de stok of stokken verwijderd worden.
 • Sfeeracties dienen ten minste 5 dagen voor de wedstrijd worden aangevraagd bij de veiligheidsverantwoordelijke en worden pas toegelaten indien ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • De organisator houdt zich het recht voor om personen, die het imago van de organisator hebben geschonden in de zaal te weigeren.
 • Okapi Aalst kan elke geleden schade, d.i. zowel directe als indirecte schade, die het gevolg zijn van inbreuken tegen reglement van inwendige orde, integraal en hoofdelijk verhalen op de veroorzaker(s) ervan die het reglement van inwendige orde schond(en).

Aalst, 23 november 2020

Voor Okapi Aalst / Tragel Invest BV.